เงื่อนไขการใช้บริการ ฟิตโทเคน แอปพลิเคชัน (FIIT Token Application)

ฟิตโทเคน แอปพลิเคชัน (FIIT Token Application) เป็นบริการของบริษัท สบาย ดิจิตอล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “FIIT Token” หรือ “บริษัท”เพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มออกกำลังกายในรูปแบบเกม Active และ Passive ภายใต้คอนเซ็ป simple health, strong wealth ที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นแต้มสะสม FIIT Token เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทในกลุ่มสบายและพันธมิตรทางธุรกิจและท่าน ในฐานะ “ผู้ใช้งาน” (ตามที่ได้จำกัดความไว้ด้านล่าง) เกี่ยวกับบริการ ฟิตโทเคน แอปพลิเคชัน (FIIT Token Application)

คำจำกัดความ

คำศัพท์และข้อความดังต่อไปนี้ เมื่อถูกใช้ในเอกสารฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ข้างล่าง

ผู้ใช้งาน หมายถึง ผู้ใช้บริการ ฟิตโทเคน แอปพลิเคชัน (FIIT Token Application) รายใดๆ ที่ได้ติดตั้งและลงทะเบียน สปีดคับ แอปพลิชัน (FIIT Token Application) เพื่อใช้งานในอุปกรณ์มือถือ

ฟิตโทเคน แอปพลิเคชัน (FIIT Token Application) หมายถึง แพลตฟอร์มออกกำลังกายในรูปแบบเกม active และ passive ภายใต้คอนเซ็ป simple health, strong wealth ที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นแต้มสะสม FIIT Token Point เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทในกลุ่มสบายและพันธมิตรทางธุรกิจ ที่สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้จาก Apple Store หรือ Play Store

ฟิต โทเคน (FIIT Token) หมายถึง แต้มหรือพอยท์ (Point) ที่สะสมจากการออกกำลังกายในรูปแบบเกม active และ passive เพื่อใช้เป็นส่วนลดสินค้าและ/หรือบริการ หรือแลกของพรีเมียม ตามที่ปรากฎในแอปพลิเคชัน

ของพรีเมียม หมายถึง ส่วนลดผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทในกลุ่มสบายและพันธมิตรทางธุรกิจ ที่บริษัทได้มีข้อตกลงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวอย่างถูกต้อง

ข้อตกลง

 1. ผู้ใช้งานที่จะทำการสมัครเป็นสมาชิก FIIT Token ได้ต้องมีอายุ 10 บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่สมัคร
 2. กรณีที่ผู้ใช้งานมีอายุตั้งแต่ 10-19 ปี ต้องให้ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ลงนามหรือแสดงความยินยอมในหนังสือยินยอมสมัครสมาชิก FIIT Token Application เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิกหรือเพื่อคงสถานะการเป็นสมาชิกไว้ได้ โดยหากบริษัทได้ร้องขอเอกสารดังกล่าวแล้วสมาชิกหรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ปฏิเสธ ในการให้ความยินยอมในเอกสารนั้น บริษัทจำเป็นต้องทำการปฏิเสธการรับสมัครหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกนั้น ทั้งนี้ แต้มหรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับระหว่างการเป็นสมาชิกจะถูกโอนไปยังผู้ที่สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้
 3. ผู้ใช้งานยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานและได้ทำการสมัครสมาชิก FIIT Token Application ด้วยตนเอง
 4. ผู้ใช้งานข้อรับรองว่าข้อมูลใดๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ที่ใช้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 5. หากผู้ใช้งานเจตนากรอกข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกที่ไม่ถูกต้องในสาระสำคัญที่อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงทางกฎหมายหรือได้รับความเสียหาย เช่น อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิยกเลิกความเป็นสมาชิกดังกล่าวและสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการเป็นสมาชิกนั้น
 6. บริษัท สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ร้านค้าที่บริษัท และ/หรือ พันธมิตรที่บริษัทกำหนดในการให้บริการ ฟิตโทเคน แอปพลิเคชัน (FIIT Token Application) โดย ผู้ใช้บริการสามารถสะสม ฟิต โทเคน (FIIT Token) ได้จากการใช้บริการกับร้านค้าที่บริษัท และ/หรือ พันธมิตรที่บริษัทกำหนด ในการร่วมออกฟิต โทเคน (FIIT Token) เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือ เพื่อแลกสินค้าและ/หรือบริการต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนด หากบริษัท ตรวจสอบและพบว่ามีข้อผิดพลาดในการคำนวณ หรือเกิดความผิดพลาดอื่นใดซึ่งความผิดพลาดดังกล่าวนั้นอาจจะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข ฟิต โทเคน (FIIT Token) ในฟิตโทเคน แอปพลิเคชัน (FIIT Token Application) ของผู้ใช้บริการภายใน 3 วันทำการนับแต่ที่ได้รับแจ้งหรือวันที่บริษัททราบถึงสาเหตุ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการล่วงหน้า
 7. ในการแลกฟิต โทเคน (FIIT Token) เพื่อเป็นส่วนลด และ/หรือ เพื่อแลกสินค้า และ/หรือการให้บริการต่างๆ ผู้ใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการแลกพอยท์ได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือสอบถามช่องทางเสริมอื่นใดตามที่บริษัท เห็นสมควร
 8. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าฟิต โทเคน (FIIT Token) จะไม่สามารถขอ แลก หรือ คืน รวมถึงเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ซึ่งการใช้ฟิต โทเคน (FIIT Token) เพื่อแลกสินค้าและ/หรือบริการเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการแต่ละราย โดยผู้ใช้บริการ ฟิต โทเคน (FIIT Token) สามารถโอน ฟิต โทเคน (FIIT Token) ให้แก่บุคคลอื่นได้ผ่าน ฟิตโทเคน แอปพลิเคชัน (FIIT Token Application) เท่านั้น บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ งานฟิตโทเคน (FIIT Token) ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องปกป้องชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านการเข้าถึงบัญชีของท่าน และรับผิดชอบต่อการแลกสปีดคับ โทเคน (FIIT Token Token) จากบัญชีของท่านซึ่งเกิดจากการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

สิทธิประโยชน์ของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้แก่ผู้ใช้งานแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้า/บริการของสมาชิกแต่ละราย รายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภท และ/หรือ นโยบายทางการตลาดของบริษัท

 1. การคืนสินค้า และ/หรือ แต้มสะสม
  1. ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า ข้าพเจ้าจะไม่สามารถคืนของพรีเมียม หรือแต้มสะสมที่ได้รับจาก FIIT Token ได้
  2. ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าใช้แต้มสะสมของข้าพเจ้าเพื่อแลกของพรีเมียม ณ จุดให้บริการที่บริษัทกำหนดแล้ว ไม่สามารถคืนของพรีเมียม หรือ แต้มสะสมที่ได้รับในครั้งนี้ได้
 2. การสะสมแต้ม จากการชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ
  1. ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าการสะสมแต้มต้องแสดงความเป็นสมาชิก FIIT Token ณ จุดให้บริการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
  2. ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า การสะสมแต้มจากการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ เป็นไปตามรายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภทที่บริษัทกำหนด และ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท
 3. การแลกหรือรับสิทธิประโยชน์
  1. ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า ข้าพเจ้าจะแลกหรือรับสิทธิประโยชน์ใดๆ จากบริษัท ด้วยตนเอง หากพบว่าการแลกหรือรับสิทธิประโยชน์ใดๆ ไม่ได้กระทำโดยผู้ใช้งาน ข้าพเจ้ายินยอมที่จะสละสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
  2. แต้มที่ผู้ใช้งานได้สะสมไว้และหรือสิทธิ์การแลกหรือรับสิทธิประโยชน์จาก FIIT Token ของผู้ใช้งานจะสามารถใช้ได้จนกว่าผู้ใช้งานจะยกเลิกความเป็นสมาชิกของตน ทั้งนี้บริษัท สบาย ดิจิตอล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ของความเป็นผู้ใช้งานดังกล่าวให้ถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัท สบาย ดิจิตอล จำกัด การตัดสินที่ใดๆ อันจะมีผลต่อความเป็นสมาชิกดังกล่าวของผู้ใช้งานโดยบริษัท สบาย ดิจิตอล จำกัดให้ถือเป็นที่สุด
 4. อายุของแต้มสะสมฟิต โทเคน
  1. แต้มสะสมฟิต โทเคน ได้รับในไตรมาสใด จะหมดอายุ ณ สิ้นไตรมาสนั้นในอีก 2 ปีถัดไป
  2. แต้มสะสมฟิต โทเคน จะหมดอายุตามตัวอย่างต่อไปนี้ แต้มสะสมที่เกิดจากค่าใช้บริการในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 จะหมดอายุ 30 ก.ย.2567, คะแนนสะสมที่เกิดจากค่าใช้บริการในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 จะหมดอายุ 31 ธ.ค.2567 และ เมื่อคะแนนสะสมฟิต โทเคนหมดอายุลงแล้วจะไม่สามารถใช้แลกรับสินค้าหรือบริการ หรือแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการขอ ได้ โดยคะแนนสะสมฟิต โทเคนที่หมดอายุจะถูกหักออกจากระบบทุกสิ้นไตรมาส (31 มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กันยายน, 31 ธันวาคม) ทันที

ขั้นตอนการสะสมแต้ม

 1. สะสมแต้มได้จากการใช้เล่นเกมหลังจากติดตั้งและลงทะเบียนกับฟิตโทเคน แอปพลิชัน
 2. การติดตั้ง ฟิตโทเคน แอปพลิเคชัน (FIIT Token Application) สามารถดาวน์โหลดจาก Apple Store หรือ Play Store โดยพิมพ์คำว่า “FIIT Token” หรือ สแกนคิวอาร์ ณ จุดรับบริการ
 3. กด “ลงทะเบียน” เพื่อยืนยันการเข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์จากบริษัทในกลุ่มสบายและพันธมิตทางธุรกิจ
 4. สามารถตรวจสอบจำนวนแต้มสะสม (FIIT Token) ได้ผ่านแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนการแลกหรือรับสิทธิประโยชน์

 1. เปิดแอปพลิเคชัน FIIT Token เลือกสินค้าจากกลุ่มสินค้าที่แสดง
 2. แลกรับสินค้า/บริการ หรือส่วนลดค่าบริการต่างๆ จากรายการสินค้าที่ต้องการ
 3. กดแลกรับสินค้า ณ จุดบริการ อาทิ ตู้ Vending Plus ผ่านการแสกน QR Code หน้าตู้สินค้า หรือแสดง QR Code ส่วนลดค่าขนส่ง หรือ ส่วนลดค่าใช้บริการ Counter service ณ ร้านขนส่งในเครือ อาทิ Shipsmile หรือส่วนลดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพันธมิตรที่ปรากฎ

การแก้ไข

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับนี้อาจถูกแก้ไขได้โดยบริษัทฯ เมื่อเราเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องส่งคำบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งการแก้ไขใดๆ จะมีผลบังคับต่อเมื่อมีการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับแก้ไขนั้นลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ, ฟิตโทเคน แอปพลิเคชัน (FIIT Token Application) หรือช่องทางอื่นใดที่กำหนดโดยบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านตกลงที่จะตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับแก้ไข ก่อนการเข้าถึง/ใช้งาน หรือก่อนการดำเนินการต่อไปซึ่งการเข้าถึงหรือใช้งาน ฟิตโทเคน แอปพลิเคชัน (FIIT Token Application) และ/หรือก่อนการ, ยอมรับ, ใช้งาน หรือดำเนินการไม่ว่าในทางอื่นใดกับร้านค้าใดๆ ทุกครั้ง โดยในการเข้าถึงหรือใช้งาน หรือการดำเนินการต่อไป ซึ่งการเข้าถึงหรือใช้งาน ฟิตโทเคน แอปพลิเคชัน (FIIT Token Application) และ/หรือการซื้อ, ยอมรับ, ใช้งาน หรือดำเนินการไม่ว่าในทางอื่นใดร้านค้าใดๆ นั้น ท่านตกลงจะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับแก้ไข โดยผู้ใช้งานตกลงว่าอาจจะมีหรือไม่มีการแจ้งเตือนแยกต่างหากสำหรับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปก็ได้
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะอาจถูกแก้ไขได้โดยบริษัทฯ ไม่ว่าในเวลาใด โดยให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ เอง และไม่ต้องส่งคำบอกกล่าวล่วงหน้าให้กับผู้ใช้งาน แต่ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวนั้นจะไม่ถูกนำไปใช้บังคับกับกิจกรรมใดๆ ที่ได้ลงทะเบียน, เติมเงิน หรือถูกนำไปใช้งานแล้ว ก่อนวันที่การแก้ไขดังกล่าวนั้นมีผลบังคับ
 3. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริษัท ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ของการให้บริการฟิตโทเคน (FIIT Token) เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการล่วงหน้า บริษัท อาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกการให้บริการดังกล่าวเกี่ยวกับ จำนวนพอยท์ที่สะสมได้ต่อจำนวนธุรกรรม กับพันธมิตรที่ร่วมออกฟิตโทเคน (FIIT Token) รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงขั้นตอนและวิธีการได้รับพอยท์ ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าบริษัท อาจจะแจ้งการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวในส่วนที่เป็นสาระสำคัญต่อท่านผ่านทางช่องทางหลักในการต่อผู้ใช้บริการ เช่น เว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน และอาจรวมถึงช่องทางเสริมอื่นใดตามที่บริษัท เห็นสมควร
 4. อนึ่ง ฟิตโทเคน (FIIT Token) คงเหลือในบัญชีท่านยังอาจถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือสิ้นสุดลงได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนด

การยกเลิกและเงินคืน

ฟิตโทเคน แอปพลิเคชัน (FIIT Token Application) เป็นเหรียญสะสมในรูปแบบ Utility Token ที่ใช้งานได้จริง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายในรูปแบบเกม active และ passive ซึ่งเหรียญที่สะสมสามารถนำไปใช้จ่ายแลกรับสินค้าและบริการต่างๆในในเครือข่าย Sabuy Ecosystem และ Partner แต่ไม่ สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือแลกรับเป็นเงินคืนได้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานมีความประสงค์จะให้ลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอลบบัญชีได้ที่ในกรณีดังกล่าวที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 0-2009-0500 ทั้งนี้ บริษัทอาจขอให้ผู้ใช้บริการส่งเอกสารที่จำเป็นเพิ่มเติม เช่น รูปถ่ายปัจจุบัน และ/หรือ สำเนาเอกสารระบุตัวตน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ และ ผู้ใช้บริการจะต้องยินยอมให้บริษัท ลบแต้มสะสมทั้งหมดที่มีอยู่ โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้อง หรือโอนสิทธิการสะสมดังกล่าวไปยังผู้อื่น หรือ ระบบอื่นใดของบริษัท และบริษัทในเครือได้

ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ฟิตโทเคน แอปพลิเคชัน (FIIT Token Application) ประกอบไปด้วยสื่อวัสดุ (materials) ต่างๆ ที่มีลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า และข้อมูลอื่นที่มีผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ, ซอฟต์แวร์, รูปถ่าย, วิดีโอ, กราฟิก (graphics), เพลง และเสียง และเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในส่วนต่างๆ ดังกล่าวนั้น ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นภายในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการคัดเลือก (selection), การรวมรวมเพื่อแยกประเภท (coordination), การเรียบเรียง (arrangement) และการพัฒนาเพิ่มเติม (enhancement) ซึ่งเนื้อหาดังกล่าว รวมตลอดถึงเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับ
 2. ท่านไม่อาจทำการปรับเปลี่ยน, แจกจ่าย, เผยแพร่, นำส่งต่อ, จัดแสดงโดยสาธารณะ, ทำการแสดงโดยสาธารณะ, มีส่วนร่วมในการโอนหรือการขาย, ทำการสร้างสรรค์ผลงานสืบเนื่องที่ต่อยอดจากผลงานต้นแบบ (derivative works) หรือทำการแสวงหาประโยชน์ ไม่ว่าในทางใด ซึ่งเนื้อหาส่วนใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลด (download), ทำสำเนา, แจกจ่ายต่ออีกทอดหนึ่ง, นำส่งต่ออีกทอดหนึ่ง, เผยแพร่ หรือแสวงหาประโยชน์จากเนื้อหานั้นในเชิงพาณิชย์

ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

 1. ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการทำความเข้าใจและการปฏิบัติตามกฎหมาย, กฎ และระเบียบภายในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องกับท่าน และการซื้อ, การโอน หรือการใช้งาน ฟิตโทเคน แอปพลิเคชัน (FIIT Token Application)
 2. บริษัทฯ อาจใช้มาตรการใดๆ ที่ตนเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม หากบริษัทฯ เชื่อว่าผู้ใช้งานได้กระทำละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับนี้

ข้อพิพาทของผู้ใช้งานและการร้องเรียน

หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานและบริษัทฯ หรือผู้ใช้งานประสงค์จะยื่นเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับ ฟิตโทเคน แอปพลิเคชัน (FIIT Token Application) ให้รายงานข้อพิพาทและยื่นเรื่องการร้องเรียน หรือมีความประสงค์จะให้ลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอลบบัญชีได้ที่ในกรณีดังกล่าวที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 0-2009-0500 ทั้งนี้ บริษัทอาจขอให้ผู้ใช้บริการส่งเอกสารที่จำเป็นเพิ่มเติม เช่น รูปถ่ายปัจจุบัน และ/หรือ สำเนาเอกสารระบุตัวตน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ และ ผู้ใช้บริการจะต้องยินยอมให้บริษัท ลบแต้มสะสมทั้งหมดที่มีอยู่ โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้อง หรือโอนสิทธิการสะสมดังกล่าวไปยังผู้อื่น หรือ ระบบอื่นใดของบริษัท และบริษัทในเครือได้

เหตุสุดวิสัย

บริษัทฯ จะได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับนี้ ตราบเท่าที่ตนถูกขัดขวางหรือประวิงให้ล่าช้าจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์หรือลำดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่ออย่างเนื่อง ที่มีสาเหตุโดยหรือที่เป็นผลมาจาก: (ก) สภาพอากาศ หรือสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติอื่น หรือภัยธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (acts of God) (ข) เหตุจากสงคราม, เหตุจากการก่อการร้าย, การก่อการกบฏ, การจลาจล, การก่อความไม่สงบ หรือการกบฏ (ค) การควบคุมโรค หรือคำสั่งห้ามส่งสินค้าออก (ง) การนัดหยุดงานทางแรงงาน (จ) ข้อผิดพลาดหรือการหยุดชะงักในการทำงานที่เกิดกับฮาร์ดแวร์หลักของคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่าย หรือความล้มเหลวในการทำงานของซอฟต์แวร์ หรือ (ฉ) สาเหตุอื่นที่เกินไปกว่าการควบคุมตามสมควรของบริษัทฯ

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ ฟิตโทเคน แอปพลิเคชัน (FIIT Token Application) ที่ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันนั้น สมบูรณ์กันขึ้นเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างท่านและบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับสาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้ และเข้าแทนที่การติดต่อสื่อสารและข้อเสนอทั้งหมดที่มีอยู่ก่อนหน้าหรือที่มีอยู่ในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างท่านและบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับสาระสำคัญดังกล่าว

การแยกส่วน

หากข้อกำหนดหรือบทบังคับใดๆ ในเอกสารฉบับนี้ ถูกพบว่าหรือถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นโมฆะ หรือเป็นโมฆียะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ความชอบด้วยกฎหมาย, ความสมบูรณ์ และความสามารถในการบังคับใช้ของส่วนอื่นที่เหลืออยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับนี้ ไม่ถูกกระทบกระเทือน และให้ส่วนอื่นที่เหลืออยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ได้โดยสมบูรณ์อยู่ต่อไป โดยผู้ใช้งานตกลงว่าบริษัทฯ อาจทำการแก้ไขส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ที่เป็นโมฆะ, ที่เป็นโมฆียะ หรือที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับนี้ แต่ทั้งนี้ การแก้ไขนั้นต้องสะท้อนถึงเจตนารมณ์ที่ได้แสดงออกไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับนี้ เท่าที่อนุญาตไว้โดยกฎหมาย

การตีความ

ในกรณีที่บริบทส่วนใดที่ถูกระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับนี้ มีความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องต้องกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการตีความซึ่งความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องต้องกันดังกล่าว และให้คำตัดสินของบริษัทฯ นั้นเป็นที่สุดและมีผลบังคับใช้ได้โดยสมบูรณ์

กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับโดยและถูกตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย